www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use
astrihognestad

 

 

 

 

 

                 

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker og terapeut       

 

 

 

Jungiansk psykologi og terapi

 

Hva er jungiansk terapi?

Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren C.G. Jungs (1875-1961) analytiske psykologi der arbeidet med det ubevisstes symboler er sentralt.

         På grunnlag av sine erfaringer, mente Jung at det ubevisste ikke bare omfattet fortrengte, personlige opplevelser og følelser, men også strukturerende elementer som han kalte arketyper. Arketypene danner en dynamisk underliggende grunn som skaper bestemte temaer i livet og som den enkelte utvikler sine individuelle variasjoner av.

         I tilknytning til teorien om arketypene mente Jung at det ubevisste inneholder et skapende og selvhelbredende potensial. Dette synet innebærer at psyken har en iboende streben mot helhet, det vil si en stadig utvikling av fortrengte og ukjente personlighetsdeler og en drivkraft til å utvikle et eksistensielt/åndelig perspektiv.

          Symbolene kan vise både den ubevisste bakgrunn for aktuelle problemer og lidelser og et potensial for videreutvikling.  

 

Hva er målet med jungiansk terapi?

Målet med en terapiprosess er å oppnå frihet fra hemmende symptomer (angst, depresjon osv), destruktive bindinger og mønstre, en integrering av fortrengte og uutviklede følelser og kvaliteter samt å utvikle og opprettholde forbindelsen til det ubevisste som en kilde til stadig endring og fordypning.  

 

Hvem kan gå i jungiansk terapi?

Det er stor variasjon mellom dem som oppsøker en jungiansk terapi, men de aller fleste kommer fordi de befinner seg i en livskrise eller fordi de lider av angst av en eller annen art, er deprimerte eller har psykosomatiske forstyrrelser.

Noen går i jungiansk terapi fordi de er spesielt opptatt av drømmer, og ønsker å få en større forståelse for og en hjelp til å lære å forholde seg konstruktivt til drømmer. Det er imidlertid ingen betingelse å huske drømmene sine for å gå i jungiansk terapi, fordi man alltid tar utgangspunkt i og arbeider med personens aktuelle livssituasjon og med problemer i forhold til andre mennesker.

 

Hva er innholdet i behandlingen?

Behandlingen hos en jungiansk terapeut foregår i utgangspunktet som samtale, og det legges stor vekt på å utvikle et tillitsforhold mellom terapeut og klient for at det skal kunne skje endringer i klientens opplevelse av seg selv og at han/hun dermed kan forholde seg annerledes til omgivelsene.

Terapeuten deltar aktivt gjennom interesse, empati og dialog for å bli kjent med klientens problemer, egenart, muligheter, og gjennom å utforske hvordan problemene har oppstått, hvordan tidlige erfaringer i livet har skapt et negativt selvbilde, blokkeringer (symptomer) og uheldige mønstre som påvirker aktuelle relasjoner i negativ retning.

I tillegg til en bearbeiding av destruktive relasjoner, legges det i jungiansk terapi stor vekt på at klienten skal etablere et selvstendig forhold til sitt eget ubevisste. Ved siden av at det ubevisste inneholder fortrengt og uutviklet materiale, sees det ubevisste i jungiansk psykologi som en kreativ kilde til endring gjennom de drømmer og spontane indre bilder og metaforer som kommer. Derfor er jungiansk terapi ressursorientert.

Ulike kreative metoder som maling og arbeid med leire brukes ofte som et supplement til samtalen.

 

 

Varighet, hyppighet og betaling

De fleste jungianske terapiforløp strekker seg over flere år, vanligvis fra 2 til 7 år, avhengig av problemens omfang. Det er mest vanlig å møtes en gang pr. uke, men også her finnes store variasjoner. Noen foretrekker å komme hver 14. dag, noen også en gang pr. måned. Ofte har sjeldnere timer sammenheng med økonomi.

 

Er jungiansk terapi virksomt?

Det er foretatt mye forskning omkring effekten av jungiansk terapi. I Sveits er det eksempelvis gjennomført et forskningsprosjekt de seneste årene. Forskningsarbeidet hadde sitt utgangspunkt i et større forskningsprosjekt gjort av den tyske foreningen for psykoanalyse, psykoterapi og psykosomatiske forstyrrelser, ledet av Dr. med. Gerd Rudolf. Prosjektet i Sveits ble gjennomført under ledelse av det tyske forskerteamet. Prosjektet strakte seg over flere år og både symptomendringer og strukturendring hos pasienter med affektive forstyrrelser og personlighetsforstyrrelser ble undersøkt.  

 

 

”Together the patient and I address ourselves to the two million-year-old man that is in all of us. In the last analysis, most of our difficulties come from losing contact with our instincts, with the age-old unforgotten wisdom stored up in us. And where do we make contact with this old man in us? In our dreams.” C.G. Jung

 

 

 

 

 

 

 

"When we must deal with problems, we instinctively resist trying the way that leads through obscurity and darkness. We wish to hear only of unequivocal results, and completely forget that these results can only be brought about when we have ventured into and emerged again from the darkness."  Carl Jung